A HAPPY ENDING FOR THE YOUNG COUPLE

On September 19, 2019 | All

ÖáD >DÃ]ïÓÂz þç¦Ý> \þµßEBVª Ãö·

¶ÐÃkD tÂï zwÍç>l[ç\ EÅ©A \òÝmkìï¹[ ¶¤¡ç« \u®D EþßçÄ zwÍç>©¼Ã® åV½ kÍ> >DÃ]l[ kVµÂçïl_ °uÃ|Ý]B gªÍ>D.

ÞÄVÆç«ß ¼ÄìÍ>kìï^ ØÄáDBV (24 kBm) p ïVÍÝ (31 kBm) >DÃ]lªì. (Öòkö[ ØÃBòD \VuÅ©Ãâ|^ám). ]ò\ð\Vª¡¦[ zwÍç> ØÃu®ÂØïV^km z¤Ým Ø>¹kVï© ¼ÃE x½¡ ØÄF>ªì. ïò¡®>çé >^¹© ¼ÃV¦ sòDÃs_çé.

¶wïVª T|, ¶[ÃVª ïðk[ \çªs ¨ª ÖMç\BVª kVµÂçï. ÖBuçïBVï ïò¡Å J[® kò¦ºï^ xBuE ØÄFmD ØÄáDBV ïì©Ã\ç¦Bs_çé. zwÍç>l_çé ¨[Å °ÂïD \ª ¶¿Ý>\Vï g«D¸Ý>m.

ÖÍWçél_ ¶òþK^á zwÍç>l[ç\ EþßçÄ ç\BºïÓÂzß ØÄ[Ūì. \òÝmkìï¹[ g¼éVÄçªÂz© ¸[ªì Ãö¼ÄV>çªï^ ØÄFB©Ãâ¦m. Ø>V¦ìÍm ïòxâç¦ káìßEBç¦B \u®D ÄöBVª ¼å«Ý]_ Øk¹©Ã|k>uïVª \òÍm \VÝ]ç«ïçá Eé \V>ºï^ ØÄáDBV ¨|ÝmÂØïVõ¦Vì. ¶©¼ÃVm ¶kì ïì©Ã\ç¦Bs_çé. ¶|Ým gè[ sÍ>bÂïçá ØÃõè[ ïò©çÃÂz^ ¼å«½BVï ØÄKÝmD nRn Ö«õ| xçÅ ØÄF>ªì. Ö>uz ¸ÅzD ØÄáDBV ïò¡ÅV>>V_ >DÃ]lªì tzÍ> \ª kòÝ>Ý]uz c^áVlªì. cÅsªìï^ \u®D åõÃì﹦D sÄVöÝm ¼ïVBxÝmVöK^á c\[ü ØÄ[¦ì çà \>ìÚâ kÍ>ªì.

“¨ºï¹¦D kÍ>¼ÃVm xÍç>B ¼ÄV>çª ¶¤Âçïl_ sÍ>b 10 t_oB[ ¶á¼k ÖòÍ>m. Eé ¶¤Âçïï¹_ sÍ>bÂï¼á Ö_çé. ¶kìï^ ÖòkòÂzD ¼>çkBVª ¶çªÝm© Ãö¼ÄV>çªïÓD ¨ºï^ \òÝmk\çªl_ ØÄF¼>VD. ¶]_ ØÄáDBVsuz ¨Í> zçÅÃV|D Ö_çé. pïVÍÝ tï© Ãò\ªVï ÖòÍ>Vì, c¦_ Ãò\[ z¤X¦Vª ¸.¨D.n : 38 gï ÖòÍ>m. sÍ>bÂï¹[ ¨õèÂçï zçÅ¡¦[ ئü¼¦Vü½¼«V[ câæ Eé ÇVì¼\V[ zçÅÃV|ïÓD ïõ|¸½Âï©Ãâ¦m” ¨[þÅVì c\[ü ØÄ[¦ì çà \>ìÚâ½[ \òÝmk ÖBÂzåòD EÅÍ> \塚ä[ç\ EþßçÄ \òÝmkò\Vª Dr.tòmÃV´M ¼ïVsÍ>«VÛ[.

cð¡© ÃwÂï \Vuźï^ \u®D c¦uÃluEBV_ pïVÍ][ ¨ç¦¥D Ö«õ¼¦ \V>ºï¹_ ïèÄ\Vï zçÅÍ>m. Ö>[ ïV«ð\Vï sÍ>bÂï¹[ ¨õèÂçï \u®D >«D ¶]ïöÝ>m ÇVì¼\V[ zçÅÃV|D WkìÝ] ØÄFB©Ãâ¦m.

“ Ö>[ ¸[ªì ØÄáDBVsuz ïòxâç¦ káìßEÂïVª \òÍmï^ ØïV|Âï©Ãâ| nRn ¨[Å ØÄBuçï sÍmVâ¦_ JéD ¶kì ïò¡uÅm \þµßEBVª >òðD” ¨[þÅVì Dr.tòmÃV´M ¼ïVsÍ>«VÛ[.

¼\KD zwÍç>©¼Ã¤[ç\ EþßçÄ z¤Ý> >ïk_ï^ \u®D x[ Ã]suz 98848 38349 ¨[Å ¨õçð ¶çwÂï¡D.

c\[ü ØÄ[¦ì çà \>ìÚâ½_ \塚ä[ç\ EþßçÄ

Ø>[MÍ]BVs_ tï ¶]ï kò¦ºïáVï å¦Ím kòD \塚ä[ç\ \òÝmk\çªï¹_ Öm xÂþB\Vª Î[ÅVzD. ï¦Í> 30 gõ|ïáVï zwÍç>l[ç\ EþßçÄl_ x[¼ªV½BVï ÖòÍm Ãé gl«ÂïðÂïVª >DÃ]lªòÂz \wçéß ØÄ_kºïçá kwºþ ¶kìï^ kVµs_ \þµßEçB °uÃ|Ý]B]_ ØÃòt>D ØïV^þÅm c\[ü ØÄ[¦ì çà \>ìÚâ. Ö>uz céïÝ >«\Vª Ø>Va_OâÃxD, \òÝmk ¶¤¡D, ¶ÐÃkÝ]Å[ kVFÍ> WAðìï^ z¿¡¼\ ïV«ð\VzD.

Dr. tòmÃV´M ¼ïVsÍ>«VÛ[

MBBS, FRCS, (Canada)

c\[ü ØÄ[¦ì çà \>ìÚâ

\ï¹ì \u®D zwÍç>ï^ \òÝ>k\çª.

By Dr. Mirudhubashini Govindarajan

BOOK AN APPOINTMENT

Hello,

Stay updated on our latest packages, offer, news, new launch, and more. Enter your email id to subscribe to our newsletter.