ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವು